Pahayag 13:5-8

(Pahayag 13:5-8)

ANG UNANG HALIMAW

Pinahintulutang magsalita ng kayabangan ang halimaw, lumapastangan sa Diyos, at maghari sa loob ng apatnapu’t dalawang (42) buwan. Nilapastangan nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, at ang lahat ng nakatira doon. Pinahintulutan din siyang digmain at lupigin ang mga hinirang ng Diyos, at binigyan siya ng karapatang mamahala sa bawat lahi, lipi, wika, at bansa. Sasamba sa kanya ang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa, maliban sa mga taong ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay bago pa likhain ang sanlibutan. Ang aklat na ito’y pag-aari ng Korderong pinatay.

Reviews
  • Pahayag 13:5-8
  • God loves you so much!
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. (John 14:6)
  • Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan na nagbibigay buhay; puspos ng pag-ibig, kagandahang-loob at katotohanan.
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply