Mga Taga-Galacia 5:19-21

Mga Taga-Galacia 5:19-21, Mga Taga-Galacia 5:19-21

(Mga Taga-Galacia 5:19-21)

ANG BUHAY SA PAMAMAGITAN NG ESPIRITU

Ngayon ang mga gawa ng laman ay nahahayag. Ang mga ito ay ang pangangalunya,
pakikiapid, karumihan, kahalayan. Mga pagsamba sa diyos-diyosan, pangkukulam,
pag-aalitan, paglalaban-laban, paninibugho, pag-uumapaw sa poot, pagkamakasarili,
pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi. Mga pagkainggit, pagpatay, paglalasing,
magulong pagtitipon at mga bagay na tulad ng mga ito.
Ito ay ipina-paunang sabi ko sa inyo katulad ng sinabi ko sa inyo noong una.
Ang mga gumagawa ng ganoong mga bagay ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos.

Reviews
  • Mga Taga-Galacia 5:19-21
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply