Juan 6:47

Juan 6 47, Juan 6:47

SI JESUS ANG TINAPAY NA BUHAY

Pakatandaan ninyo:
ang sumasampalataya sa akin
ay may buhay na walang hanggan.

(Juan 6:47)

Reviews
  • Juan 6:47
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply