Juan 4:13-14

Juan 4 13-14, Juan 4:13-14

SI JESUS SA SAMARIA

Sumagot si Jesus, “Ang bawat uminom ng tubig na ito’y
muling mauuhaw, ngunit ang sinumang uminom ng tubig na
ibibigay ko sa kanyaay hindi na muling mauuhaw kailanman.
Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya,
at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya
ng buhay na walang hanggan.”

(Juan 4:13-14)

Reviews
  • Juan 4:13-14
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply