Juan 15:16-17

Juan 15 16-17, Juan 15:16-17

SI JESUS ANG TUNAY NA PUNO NG UBAS

Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo.
Hinirang ko kayo upang kayo’y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga.
Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo.
Ito nga ang utos ko sa inyo: magmahalan kayo.

(Juan 15:16-17)

Reviews
  • Juan 15:16-17
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply