Juan 15:9-10

Juan 15 9-10, Juan 15:9-10

SI JESUS ANG TUNAY NA PUNO NG UBAS

Kung paanong inibig ako ng Ama, gayundin naman, iniibig ko kayo;
manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos,
mananatili kayo sa aking pag-ibig,
kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama
at ako’y nananatili sa kanyang pag-ibig.

(Juan 15:9-10)

Reviews
  • Juan 15:9-10
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply