Juan 15:5-6

Juan 15 5-6, Juan 15:5-6

ANG TUNAY NA PUNO NG UBAS

Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga.
Ang nananatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga nang sagana,
sapagkat wala kayong magagawa kung kayo’y hiwalay sa akin.
Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo.
Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog.

(Juan 15:5-6)

Reviews
  • Juan 15:5-6
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply