Juan 12:47-48

Juan 12 47-48, Juan 12:47-48

ANG SALITA NI JESUS ANG HAHATOL

Hindi ako ang humahatol sa taong dumirinig ng aking salita,
ngunit ayaw namang sumunod dito.
Sapagkat hindi ako naparito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito.
May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita.
Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw.

(Juan 12:47-48)

Reviews
  • Juan 12:47-48
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5

Comments

comments

Leave a Reply