Juan 12:44-46

Juan 12 44-46, Juan 12:44-46

MALAKAS NA SINABI NI JESUS

Ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig,
kundi pati sa nagsugo sa akin.
At ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin.
Ako’y naparito bilang ilaw ng sanlibutan,
upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman.

(Juan 12:44-46)

Reviews
  • Juan 12:44-46
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5

Comments

comments

Leave a Reply