Pangako ng kaligayahan

pangako ng kaligayahan, Pangako ng kaligayahan

TUNGKOL SA PANGAKO NG KALIGAYAHAN NA NAGMULA SA MGA BERSIKULO NA NASA BIBLIA:

Nguni’t iyong pagalakin ang lahat na nagsisipagkanlong sa iyo, pahiyawin mo nawa sila sa kagalakan magpakailan man, sapagka’t iyong ipinagsasanggalang sila: mangagalak nawa rin sa iyo ang nagsisiibig ng iyong pangalan.
– Mga Awit 5:11

Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay: nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan; sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailan man.
– Mga Awit 16:11

Sapagka’t ang kaniyang galit ay sangdali lamang; ang kaniyang paglingap ay habang buhay: pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, nguni’t kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan.
– Mga Awit 30:5

Sila na nagsisipaghasik na may luha ay magsisiani na may kagalakan.
– Mga Awit 126:5

Mapalad ang bawa’t isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kaniyang mga daan.Sapagka’t iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay: magiging maginhawa ka, at ikabubuti mo.
– Mga Awit 128:1, 2

At ang pinagtutubos ng Panginoon ay mangagbabalik, at magsisiparoong nagaawitan sa Sion; at walang hanggang kagalakan ay mapapasa kanilang mga ulo: sila’y mangagtatamo ng kasayahan at kagalakan, at ang kapanglawan at ang pagbubuntong-hininga ay mapaparam.
– Isaias 35:10

Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo, at upang ang inyong kagalakan ay malubos.
– Juan 15:11

Sapagka’t ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo.
– Mga Taga Roma 14:17

Review
3
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply