Pang-aabusong uminom

pang-aabusong uminom, Pang-aabusong uminom

TUNGKOL SA PANG-AABUSONG UMINOM NA NAGMULA SA MGA BERSIKULO NA NASA BIBLIA:

At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo’y mangapuspos ng Espiritu;
– Mga Taga Efeso 5:18

Sapagka’t nasusulat, Buhay ako, sabi ng Panginoon, sa akin ang bawa’t tuhod ay luluhod, At ang bawa’t dila ay magpapahayag sa Diyos. Kaya nga ang bawa’t isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kaniyang sarili.
– Mga Taga Roma 14:11,12

Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsi-ayon sa sanglibutang ito: kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos.
– Mga Taga Roma 12:1,2

O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya: kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapuwa lalake. Ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo: nguni’t nangahugasan na kayo, nguni’t binanal na kayo, nguni’t inaring-ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at sa Espiritu ng ating Diyos.
– 1 Mga Taga Corinto 6:9-11

Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid; nguni’t hindi ang lahat ay nararapat. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid; nguni’t hindi ako pasasakop sa kapangyarihan ng anuman.
– 1 Mga Taga Corinto 6:12

Gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo’y tunay na mga patay na sa kasalanan, nguni’t mga buhay sa Diyos kay Cristo Jesus. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan, upang kayo’y magsisunod sa kaniyang mga pita: At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinaka kasangkapan ng kalikuan; kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinaka kasangkapan ng katuwiran sa Diyos.
– Mga Taga Roma 6:11-13

Kung palayain nga kayo ng Anak, kayo’y magiging tunay na laya.
– Juan8:36

Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo; at sinumang napaliligaw sa kaniya ay hindi pantas.
– Mga Kawikaan 20:1

Siyang nagtatakip ng kaniyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa: nguni’t ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan.
– Mga Kawikaan 28:13

Kung sinasabi nating tayo’y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo’y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo’y lilinisin sa lahat ng kalikuan.
– 1 Juan 1:8,9

Datapuwa’t ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang-loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil; laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan.
– Mga Taga Galacia 5:22,23

Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa’t tapat ang Diyos, na hindi niya itutulot na kayo’y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag, upang ito’y inyong matiis.
– 1 Mga Taga Corinto 10:13

O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos? at hindi kayo sa inyong sarili;
– I Mga Taga Corinto 6:19

Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit.
– 1 Timoteo 5:23

Upang huwag na kayong mangabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapagka’t sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga Gentil, at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan: Ikinahahanga nila ang bagay na ito na kayo’y hindi nakikitakbong kasama nila sa gayong pagpapakalabis ng kaguluhan, kung kaya’t kayo’y pinagsasalitaan ng masama: Na sila’y magbibigay sulit sa kaniya na handang humukom sa mga buhay at sa mga patay. Sapagka’t dahil dito’y ipinangaral maging sa mga patay ang evangelio, upang sila, ayon sa mga tao sa laman ay mangahatulan, datapuwa’t mangabuhay sa espiritu ayon sa Diyos. Nguni’t ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na: kayo nga’y mangagpakahinahon, at mangagpuyat sa pananalangin:
– 1 Pedro 4:2-7

Review
  • Pang-aabusong uminom
4
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply