Kapalaluan

kapalaluan, Kapalaluan

TUNGKOL SA KAPALALUAN NA NAGMULA SA MGA BERSIKULO NA NASA BIBLIA:

Huwag na kayong magsalita ng totoong kapalaluan; Huwag mabuka ang kahambugan sa inyong bibig; Sapagka’t ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman, At sa pamamagitan niya’y sinusukat ang mga kilos.
– 1 Samuel 2:3

Pagka dumarating ang kapalaluan ay dumarating nga ang kahihiyan: nguni’t nasa mababa ang karunungan.
– Mga Kawikaan 11:2

Sa kapalaluan, ang dumarating ay pagtatalo lamang: nguni’t ang karunungan ay nangasa nangaturuang maigi.
– Mga Kawikaan 13:10

Bubunutin ng Panginoon ang bahay ng palalo: nguni’t kaniyang itatatag ang hangganan ng babaing balo.
– Mga Kawikaan 15:25

Ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan, at karangalan, at buhay.
– Mga Kawikaan 22:4

Ang kapalaluan ng tao ay magbababa sa kaniya: nguni’t ang may mapagpakumbabang diwa ay magtatamo ng karangalan.
– Mga Kawikaan 29:23

Kaya’t ang may akalang siya’y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal.
– 1 Mga Taga Corinto 10:12

At ang kautusan ay hindi sa pananampalataya; kundi, Ang gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon.
– Mga Taga Galacia 3:12

Mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon, at kaniyang itataas kayo.
– Santiago 4:10

Sapagka’t ang bawa’t nagmamataas ay mabababa; at ang nagpapakababa ay matataas.
– Lucas 14:11

Datapuwa’t ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang-loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil; laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan.
– Mga Taga Galacia 5:22,23

Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip, na ipalagay ng bawa’t isa ang iba na lalong mabuti kay sa kaniyang sarili; Huwag tingnan ng bawa’t isa sa inyo ang sa kaniyang sarili, kundi ang bawa’t isa naman ay sa iba’t iba. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip, na ito’y na kay Cristo Jesus din naman:
– Mga Taga Filipos 2:3-5

Bawa’t palalo sa puso ay kasuklamsuklam sa Panginoon: bagaman maghawakan sa kamay ay walang pagsalang parurusahan.
– Mga Kawikaan 16:5

Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal.
– Mga Kawikaan 16:18

May daan na tila matuwid sa tao, nguni’t ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan.
– Mga Kawikaan 16:25

Bago ang pagkapahamak ay pagmamalaki ng puso ng tao, at bago ang karangalan ang pagpapakumbaba.
– Mga Kawikaan 18:12

Nguni’t siya’y nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya’t sinasabi ng kasulatan, Ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapuwa’t nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba.
– Santiago 4:6

Ang maamo ay papatnubayan niya sa kahatulan: at ituturo niya sa maamo ang daan niya.
– Mga Awit 25:9

Gayon din naman, kayong mga kabataan, ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay mangagbigkis ng kapakumbabaan, na kayo-kayo’y maglingkuran: sapagka’t ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapuwa’t nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya’t kayo’y mangagpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, upang kayo’y kaniyang itaas sa kapanahunan; Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka’t kayo’y ipinagmamalasakit niya.
– 1 Pedro 5:5-7

At ang hari sa Israel ay sumagot, at nagsabi, Saysayin ninyo sa kaniya na huwag maghambog ang nagbibigkis ng sakbat na gaya ng naghuhubad.
– 1 Mga Hari 20:11

Sapagka’t lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay, at sa gayo’y nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon: nguni’t ang taong ito ay titingnan ko, sa makatuwid baga’y siyang dukha at may pagsisising loob, at nanginginig sa aking salita.
– Isaias 66:2

Review
  • Kapalaluan
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply