Pahayag 12:3-6

(Pahayag 12:3-6)

ANG BABAE AT ANG DRAGON

Isa pang palatandaan ang lumitaw sa langit: isang napakalaking pulang dragon. Ito’y may pitong ulo at sampung sungay, at may korona ang bawat ulo. Kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos, tumayo ang dragon sa paanan ng babaing malapit nang manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito’y isilang. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang babae naman ay tumakas papunta sa ilang, sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya, upang maalagaan siya roon sa loob ng isang libo, dalawandaan at animnapung (1,260) araw.

Reviews
  • Pahayag 12:3-6
  • God loves you so much!
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. (John 14:6)
  • Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan na nagbibigay buhay; puspos ng pag-ibig, kagandahang-loob at katotohanan.
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply