Pahayag 12:13-18

(Pahayag 12:13-18)

ANG BABAE AT ANG DRAGON

Nang makita ng dragon na itinapon siya sa lupa, hinabol niya ang babaing nagsilang ng sanggol na lalaki.
Ngunit ang babae ay binigyan ng dalawang pakpak ng malaking agila upang makalipad papunta sa ilang.
Doon siya aalagaan sa loob ng tatlo’t kalahating taon upang maligtas sa pananalakay ng ahas.
Mula sa kanyang bibig ang ahas ay naglabas ng tubig na parang ilog upang tangayin ang babae.
Subalit tinulungan ng lupa ang babae. Bumuka ang lupa at hinigop ang tubig na inilabas ng dragon mula sa
kanyang bibig. Sa galit ng dragon sa babae, binalingan niya ang nalalabing mga anak nito upang digmain.
Ito ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat sa pagpapatotoo kay Jesus.
At ang dragon ay tumayo sa dalampasigan.

Reviews
  • Pahayag 12:13-18
  • God loves you so much!
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. (John 14:6)
  • Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan na nagbibigay buhay; puspos ng pag-ibig, kagandahang-loob at katotohanan.
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply