Katapatan

katapatan, Katapatan

TUNGKOL SA KATAPATAN NA NAGMULA SA MGA BERSIKULO NA NASA BIBLIA:

Huwag kayong mangagbubulaan sa isa’t isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa,
– Mga Taga Colosas 3:9

Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao.
– Mga Taga Roma 12:17

Sapagka’t iniisip namin ang mga bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao.
– 2 Mga Taga Corinto 8:21

Ang marayang timbangan ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni’t ang ganap na timbangan ay kaniyang kaluguran. Ang pagtatapat ng mga matuwid ay papatnubay sa kanila: nguni’t ang mga kasuwailan ng mga taksil ay papatay sa kanila.
– Mga Kawikaan 11:1,3

Nasa pagsalangsang ng mga labi ang silo sa mga masamang tao: nguni’t ang matuwid ay lalabas sa kabagabagan. Ang nagbabadya ng katotohanan ay nagpapakilala ng katuwiran, nguni’t ang sinungaling sa saksi ay nagdadaya.
– Mga Kawikaan 12:13,17

Siyang nagtatakip ng kaniyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa: nguni’t ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan.
– Mga Kawikaan 28:13

Mangagpahayagan nga kayo sa isa’t isa ng inyong mga kasalanan, at ipanalangin ng isa’t isa ang iba, upang kayo’y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid.
– Santiago 5:16

Bagkus tinanggihan namin ang mga kahiya-hiyang bagay na nangatatago, na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan, ni nagsisigamit man na may daya ng mga salita ng Diyos; kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay ipinagtatagubilin ang aming sarili sa bawa’t budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos.
– 2 Mga Taga Corinto 4:2

Review
  • Katapatan
4
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply