Ang panginoon ay lalaban para sa iyo

ang panginoon ay lalaban para sa iyo, Ang panginoon ay lalaban para sa iyo

TUNGKOL SA ANG PANGINOON AY LALABAN PARA SA IYO NA NAGMULA SA MGA BERSIKULO NA NASA BIBLIA:

At sinabi ni Moises sa bayan, Huwag kayong matakot, tumigil kayo, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon: sapagka’t ang mga Egipcio na inyong nakikita ngayon, ay hindi na ninyo uli makikita magpakailan man.
– Exodo 14:13

Awayin mo, Oh Panginoon, silang nagsisiaway sa akin: lumaban ka sa kanila na nagsisilaban sa akin.
– Mga Awit 35:1

Oh magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit; sapagka’t siya’y gumawa ng mga kagila-gilalas na bagay: ang kaniyang kanan at ang kaniyang banal na bisig ay gumawa ng kaligtasan para sa kaniya:
– Mga Awit 98:1

Inyong sabihin sa kanila na matatakuting puso, Kayo’y mangagpakatapang, huwag kayong mangatakot: narito, ang inyong Diyos ay pariritong may panghihiganti, may kagantihan ng Diyos; siya’y paririto at ililigtas kayo.
– Isaias 35:4

Ako’y ililigtas ng Panginoon sa bawa’t gawa ng masama, at ako’y kaniyang iingatan sa kaniyang kaharian sa langit: na sumakaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. Siya nawa.
– 2 Timoteo 4:18

Ano pa’t ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao?
– Mga Hebreo 13:6

Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo; sapagka’t buhat pa nang pasimula ay nagkakasala ang diablo. Sa bagay na ito’y nahayag ang Anak ng Diyos, upang iwasak ang mga gawa ng diablo.
– 1 Juan 3:8

At siya’y kanilang dinaig dahil sa dugo ng Cordero, at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan.
– Pahayag 12:11

Review
  • Ang panginoon ay lalaban para sa iyo
4
Sending
User Review
5 (1 vote)

Comments

comments

Leave a Reply