Genesis 1:29-31

Genesis 1:29-31, Genesis 1:29-31

(Genesis 1:29-31)

ANG KASAYSAYAN NG PAGLIKHA

Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungangkahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon.” At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi, at sumapit ang umaga — iyon ang ikaanim na araw.

Reviews
  • Genesis 1:29-31
  • God loves you so much!
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
5
Sending
User Review
5 (1 vote)

Comments

comments

Leave a Reply