Tiyaga

tiyaga, Tiyaga

TUNGKOL SA TIYAGA NA NAGMULA SA MGA BERSIKULO NA NASA BIBLIA:

Magmasipag ka na alamin mo ang kalagayan ng iyong mga kawan, at tingnan mong mabuti ang iyong mga bakahan:
– Mga Kawikaan 27:23

At itatayo ng mga taga ibang lupa ang iyong mga kuta, at ang kanilang mga hari ay magsisipangasiwa sa iyo:
– Isaias 60:10

Sapagka’t ganito ang sabi ng Panginoong Diyos: Narito, ako, sa makatuwid baga’y ako, sisiyasat ng aking mga tupa, at aking hahanapin sila.
– Ezekiel 34:11

Sinabi niya sa kaniyang muli sa ikalawa, Simon anak ni Juan, Iniibig mo baga ako? Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon; nalalaman mo na kita’y iniibig. Sinabi niya sa kaniya, Alagaan mo ang aking mga tupa.
– Juan 21:16

Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni’t ang Diyos ang siyang nagpalago. Ano pa’t walang anoman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig; kundi ang Diyos na nagpapalago.
– 1 Mga Taga Corinto 3:6,7

Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan; at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Nguni’t ingatan ng bawa’t tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito.
– 1 Mga Taga Corinto 3:10

Kung ipinaghasik namin kayo ng mga bagay na ayon sa espiritu, malaking bagay baga na aming anihin ang inyong mga bagay na ayon sa laman?
– 1 Mga Taga Corinto 9:11

Datapuwa’t sinasabi ko, Ang naghahasik ng bahagya na ay magaani namang bahagya na; at ang naghahasik na sagana ay magaani namang sagana.
– 2 Mga Taga Corinto 9:6

At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat, na makapagtuturo naman sa mga iba.
– 2 Timoteo 2:2

Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno, na hindi sapilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Diyos; ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pagiisip;
– 1 Pedro 5:2

Review
  • Tiyaga
3
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply