Resulta ng papuri

resulta ng papuri, Resulta ng papuri

TUNGKOL SA RESULTA NG PAPURI NA NAGMULA SA MGA BERSIKULO NA NASA BIBLIA:

Sapagka’t ang kagalakan sa Panginoon ay inyong kalakasan.
– Nehemias 8:10

Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin; at sa kaniya na nagaayos ng kaniyang pakikipagusap aking ipakikita ang pagliligtas ng Diyos.
– Mga Awit 50:23

Mapalad ang bayan na nakakaalam ng masayang tunog: sila’y nagsisilakad, Oh Panginoon, sa liwanag ng iyong mukha.
– Mga Awit 89:15

At mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat, at ang tinig ng nangagsasaya: at aking pararamihin sila, at sila’y hindi magiging kaunti; akin ding luluwalhatiin sila, at sila’y hindi magiging maliit.
– Jeremias 30:19

Na nangagpupuri sa Diyos, at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan. At idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas.
– Mga Gawa 2:47

Huwag kayong mangabalisa sa anumang bagay; kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos.
– Mga Taga Filipos 4:6

Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran: sapagka’t kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo’y inaalimura, at kayo’y pinag-uusig, at kayo’y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan, dahil sa akin. Mangagalak kayo, at mangagsayang totoo: sapagka’t malaki ang ganti sa inyo sa langit: sapagka’t gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo.
– Mateo 5:10-12

Mapapalad kayo kung kayo’y kapootan ng mga tao, at kung kayo’y ihiwalay nila, at kayo’y alimurahin, at itakuwil ang inyong pangalan na tila masasama, dahil sa Anak ng tao. Mangagalak kayo sa araw na yaon, at magsilukso kayo sa kagalakan; sapagka’t narito, ang ganti sa inyo’y malaki sa langit; sapagka’t sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta.
– Lucas 6:22,23

Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo, upang kayo’y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian: nguni’t laksan ninyo ang loob; aking dinaig ang sanglibutan.
– Juan 16:33

Sila nga’y nagsialis sa harapan ng Sanedrin, na nangatutuwang sila’y nangabilang na karapatdapat na mangagbata ng kaalimurahan dahil sa Pangalan.
– Mga Gawa 5:41

Nguni’t, Oh tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa kaniya, Bakit mo ako ginawang ganito?
– Mga Taga Roma 9:20

Tulad sa nangalulungkot, gayon ma’y laging nangagagalak; tulad sa mga dukha, gayon ma’y nangagpapayaman sa marami; gaya ng walang anumang pag-aari, gayon ma’y mayroon ng lahat ng mga bagay.
– 2 Mga Taga Corinto 6:10

Sapagka’t aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan.
– Mga Taga Filipos 4:11

Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo; sapagka’t ito ang kalooban ng Diyos kay Cristo tungkol sa inyo.
– 1 Mga Taga Tesalonica 5:18

Sapagka’t kayo’y nangahabag sa mga may tanikala, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasa’y inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal.
– Mga Hebreo 10:34

Na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig; na bagama’t ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon ma’y inyong sinasampalatayanan, na kayo’y nangagagalak na totoo na may galak na di masayod at puspos ng kaluwalhatian:
– 1 Pedro 1:8

Datapuwa’t kung mangagbata kayo ng dahil sa katuwiran ay mapapalad kayo: at huwag kayong mangatakot sa kanilang pangtakot, o huwag kayong mangagulo;
– 1 Pedro 3:14

Kundi kayo’y mangagalak, sapagka’t kayo’y mga karamay sa mga hirap ni Cristo; upang sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian naman ay mangagalak kayo ng malabis na galak. Nguni’t kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Cristiano, ay huwag mahiya; kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito.
– 1 Pedro 4:13,16

Kayo’y mangatuwa sa Panginoon, at mangagalak kayo, kayong mga matuwid: at magsihiyaw kayo ng dahil sa kagalakan kayong lahat na matuwid sa puso.
– Mga Awit 32:11

Mangagalak kayo sa Panginoon, Oh kayong mga matuwid: pagpuri ay maganda sa ganang matuwid.
– Mga Awit 33:1

Aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon: ang pagpuri sa kaniya ay laging sasa aking bibig.
– Mga Awit 34:1

At ang aking dila ay mangungusap ng iyong katuwiran, at ng pagpuri sa iyo sa buong araw.
– Mga Awit 35:28

Purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan, sa makatuwid baga’y ang Diyos na siyang aming kaligtasan. (Selah)
– Mga Awit 68:19

Ang bibig ko’y mapupuno ng pagpuri sa iyo, at ng iyong karangalan buong araw.
– Mga Awit 71:8

Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon, at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan, Oh Kataastaasan: Upang magpakilala ng iyong kagandahang-loob sa umaga, at ng iyong pagtatapat gabigabi.
– Mga Awit 92:1,2

Magsipasok kayo sa kaniyang mga pintuang-daan na may pagpapasalamat, at sa kaniyang looban na may pagpupuri: mangagpasalamat kayo sa kaniya, at purihin ninyo ang kaniyang pangalan.
– Mga Awit 100:4

Purihin mo ang Panginoon, Oh kaluluwa ko: at lahat na nangasa loob ko ay magsisipuri sa kaniyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon, Oh kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa.
– Mga Awit 103:1,2

Oh purihin ng mga tao ang Panginoon dahil sa kaniyang kagandahang-loob, at dahil sa kaniyang mga kagilagilalas na mga gawa sa mga anak ng mga tao!
– Mga Awit 107:8

At mangaghandog sila ng mga hain na pasalamat, at ipahayag ang kaniyang mga gawa na may awitan.
– Mga Awit 107:22

Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon ang pangalan ng Panginoon ay pupurihin,
– Mga Awit 113:3

Let us lift up our heart with our hands unto God in the heavens.
– Mga Panaghoy 3:41

Nguni’t ako’y maghahain sa iyo ng tinig ng pasasalamat; Aking tutuparin yaong aking ipinanata. Kaligtasa’y sa Panginoon.
– Jonas 2:9

Na kayo’y mangagusapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na nangagaawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon; Na kayo’y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos na ating Ama;
– Mga Taga Efeso 5:19,20

Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo; sapagka’t ito ang kalooban ng Diyos kay Cristo tungkol sa inyo.
– 1 Mga Taga Tesalonica 5:18

Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan.
– Mga Hebreo 13:15

Purihin ninyo ang ating Diyos, ninyong lahat na mga lingkod niya, ninyong lahat na mga natatakot sa kaniya, maliliit at malalaki.
– Pahayag 19:5

Review
  • Resulta ng papuri
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply