Pahayag 7:13-17

(Pahayag 7:13-17)

ANG MGA NAGTAGUMPAY MULA SA LAHAT NG BANSA

Tinanong ako ng isa sa matatandang pinuno, “Sino ang mga taong nakadamit ng puti, at saan sila nanggaling?”
“Ginoo, kayo po ang nakakaalam,” ang sagot ko.
At sinabi niya sa akin, “Sila ang mga nanggaling sa matinding kapighatian. Nilinis nila at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng Kordero. Iyan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa kanya sa templo araw at gabi. At ang nakaupo sa trono ang siyang kukupkop sa kanila. Hindi na sila magugutom ni mauuhaw man; hindi na rin sila mabibilad sa araw ni mapapaso ng anumang matinding init, sapagkat ang Korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Siya ang gagabay sa kanila sa mga bukal ng tubig na nagbibigay-buhay, at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata.”

Reviews
  • Pahayag 7:13-17
  • God loves you so much!
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
  • Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan at ang nagbibigay buhay; puspos ng pag-ibig, kagandahang-loob at katotohanan.
5
Sending
User Review
2 (1 vote)

Comments

comments

Leave a Reply