Pahayag 22:18-21

(Pahayag 22:18-21)

ANG PAGDATING NI JESUS

Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sinumang makarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito: sa sinumang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ang sinumang mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, ay aalisan ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punongkahoy na nagbibigay-buhay at sa Banal na Lungsod na binabanggit dito. Sinasabi ng nagpapatotoo sa lahat ng ito, “Tiyak na nga! Darating na ako!” Amen! Dumating ka nawa, Panginoong Jesus! Nawa’y makamtan ng lahat ang kagandahang-loob ng Panginoong Jesus. Amen.

Reviews
  • Pahayag 22:18-21
  • To God be all the glory.
  • God loves you so much!
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. (Hebrews 13:8)
  • Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. (John 14:6)
  • Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan na nagbibigay buhay; puspos ng pag-ibig, kagandahang-loob at katotohanan.
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply