Pahayag 17:12-14

(Pahayag 17:12-14)

ANG REYNA NG KAHALAYAN

“Ang sampung sungay na nakita mo ay sampung haring hindi pa naghahari, ngunit bibigyan sila ng kapangyarihang maghari kasama ng halimaw sa loob ng isang oras. Iisa ang layunin ng sampung ito, at ipapailalim nila sa halimaw ang kanilang kapangyarihan at karapatan. Makikidigma sila laban sa Kordero ngunit tatalunin sila ng Kordero, sapagkat siya ang Panginoon ng mga panginoon at Hari ng mga hari. Kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili, at tapat na tagasunod.”

Reviews
  • Pahayag 17:12-14
  • God loves you so much!
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. (Hebrews 13:8)
  • Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. (John 14:6)
  • Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan na nagbibigay buhay; puspos ng pag-ibig, kagandahang-loob at katotohanan.
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply