Pahayag 13:15-18

(Pahayag 13:15-18)

ANG IKALAWANG HALIMAW

Ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng hininga ang larawan ng unang halimaw. Kaya’t nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Sapilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila’y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. At walang maaaring magtinda o bumili malibang sila’y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas ng pangalan niyon. Kailangan dito ang karunungan: maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito’y bilang ng isang tao. Ang bilang ay animnaraan at animnapu’t anim (666).

Reviews
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply