Pag-ibig

pag-ibig, Pag-ibig

TUNGKOL SA PAG-IBIG MULA SA MGA BERSIKULO NA NASA BIBLIA:

Datapuwa’t ngayo’y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pag-ibig; nguni’t ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig.
– 1 Mga Taga Corinto 13:13

At sinabi sa kaniya, Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pagiisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, Iibigin mo ang iyong kapuwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito’y nauuwi ang buong kautusan, at ang mga propeta.
– Mateo 22:37-40

Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinumang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
– Juan 3:16

Na una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pagiibigan; sapagka’t ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan:
– 1 Pedro 4:8

Dito’y nakikilala natin ang pag-ibig, sapagka’t kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Datapuwa’t ang sinumang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan, at doo’y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kaniya? Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan.
– 1 Juan 3:16-18

Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa’t isa: sapagka’t ang pag-ibig ay sa Diyos; at ang bawa’t umiibig ay ipinanganak ng Diyos, at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos; sapagka’t ang Diyos ay pag-ibig.
– 1 Juan 4:7,8

Sapagka’t ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay dito: Iibigin mo ang inyong kapuwa na gaya ng inyong sarili. Mga Taga Galacia 5:14
Kung ako’y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos.
– Juan 14:15

Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa.
– Mateo 25:40

Kaya nga lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo’y gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila: sapagka’t ito ang sa kautusan at ang mga propeta.
– Mateo 7:12

Mangagtiisan kayo sa isa’t isa, at mangagpatawaran kayo sa isa’t isa, kung ang sinuman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan.
– Mga Taga Colosas 3:13,14

Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa.
– 1 Mga Taga Corinto 16:14

Walang may lalong dakilang pag-ibig kay sa rito, na ibigay ng isang tao ang kaniyang buhay dahil sa kaniyang mga kaibigan.
– Juan 15:13

Tayo’y nagsisiibig, sapagka’t siya’y unang umibig sa atin.
– 1 Juan 4:19

Sapagka’t ako’y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin.
– Mga Taga Roma 8:38,39

Isang bagong utos ang sa inyo’y ibinibigay ko, na kayo’y mangagibigan sa isa’t isa: na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangagibigan naman kayo sa isa’t isa.
– Juan 13:34

Ang mayroon ng aking mga utos, at tinutupad ang mga yaon, ay siyang umiibig sa akin: at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya’y iibigin ko, at ako’y magpapakahayag sa kaniya.Si Judas (hindi ang Iscariote) ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, ano’t mangyayari na sa amin ka magpapakahayag, at hindi sa sanglibutan? Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, Kung ang sinuman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya’y iibigin ng aking Ama, at kami’y pasasa kaniya, at siya’y gagawin naming aming tahanan. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin.
– Juan 14:21-24

Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapootan ninyo ang masama; makisanib kayo sa mabuti.
– Mga Taga Roma 12:9

Mga minamahal, kung tayo’y inibig ng Diyos ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo.
– 1 Juan 4:11

At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa kaniyang kapatid.
– 1 Juan 4:21

Review
  • Pag-ibig
5
Sending
User Review
4 (2 votes)

Comments

comments

Leave a Reply