Labanan ang kaaway

labanan ang kaaway, Labanan ang kaaway

TUNGKOL SA LABANAN ANG KAAWAY NA NAGMULA SA MGA BERSIKULO NA NASA BIBLIA:

At ang kaniyang kaluwalhatian ay mula sa sikatan ng araw sapagka’t siya’y darating na parang bugso ng tubig na pinayaon ng hinga ng Panginoon.
– Isaias 59:19

At pinalapit niya sa kaniya ang kaniyang labing dalawang alagad, at binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu, upang mapalabas nila, at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman.
– Mateo 10:1

Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit; at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit.
– Mateo 16:19

Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka’t hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao.
– Marcos 8:33

At tinipon niya ang labing dalawa, at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonio, at upang magpagaling ng mga sakit.
– Lucas 9:1

Panginoon, pati ang mga demonio ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan.
– Lucas 10:17

Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan, at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway: at sa anumang paraa’y hindi kayo maaano.
– Lucas 10:19

(Sapagka’t ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta); Na siyang gumigiba ng mga maling haka, at ng bawa’t bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos, at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Cristo;
– 2 Mga Taga Corinto 10:4, 5

Ni bigyan daan man ang diablo.
– Mga Taga Efeso 4:27

Sa katapus-tapusa’y magpakalakas kayo sa Panginoon, at sa kapangyarihan ng kaniyang kalakasan. Mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos, upang kayo’y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo.
– Mga Taga Efeso 6:10,11

Kayo’y sa Diyos, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka’t lalong dakila siyang nasa inyo kaysa nasa sanglibutan.
– 1 Juan 4:4

Kayo’y maging mapagpigil, kayo’y maging mapagpuyat; ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya: Na siya’y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan.
– 1 Pedro 5:8,9

Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo; sapagka’t buhat pa nang pasimula ay nagkakasala ang diablo. Sa bagay na ito’y nahayag ang Anak ng Diyos, upang iwasak ang mga gawa ng diablo.
– 1 Juan 3:8

Review
  • Labanan ang kaaway
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply