Kalayaan mula sa takot

kalayaan mula sa takot, Kalayaan mula sa takot

TUNGKOL SA KALAYAAN MULA SA TAKOT NA NAGMULA SA MGA BERSIKULO NA NASA BIBLIA:

Ang Panginoon ay aking liwanag, at aking kaligtasan: kanino ako matatakot? Ang Panginoon, ay katibayan ng aking buhay; kanino ako masisindak? Sapagka’t sa kaarawan ng kabagabagan ay iingatan niya ako na lihim sa kaniyang kulandong: sa kublihan ng kaniyang tabernakulo ay ikukubli niya ako; Kaniyang itataas ako sa ibabaw ng isang malaking bato.
– Mga Awit 27:1,5

Aking hinanap ang Panginoon, at sinagot niya ako, at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan.
– Mga Awit 34:4

Nguni’t ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay. At tatahimik na walang takot sa kasamaan.
– Mga Kawikaan 1:33

Inyong sabihin sa kanila na matatakuting puso, Kayo’y mangagpakatapang, huwag kayong mangatakot: narito, ang inyong Diyos ay pariritong may panghihiganti, may kagantihan ng Diyos; siya’y paririto at ililigtas kayo.
– Isaias 35:4

Huwag kang matakot, sapagka’t ako’y sumasaiyo; huwag kang manglupaypay, sapagka’t ako’y iyong Diyos; aking palalakasin ka; oo, aking tutulungan ka; oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran.
– Isaias 41:10

Sapagka’t hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa’t tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito’y sumisigaw tayo, Abba, Ama.
– Mga Taga Roma 8:15

Sapagka’t hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan; kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan.
– II Timoteo 1:7

Ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Kaya’t hindi tayo matatakot bagaman ang lupa ay mabago, at bagaman ang mga bundok ay mangaglipat sa kagitnaan ng mga dagat; Bagaman ang tubig niyaon ay magsihugong at mabagabag. Bagaman ang mga bundok ay mangauga dahil sa unos niyaon. (Selah)
– Mga Awit 46:1-3

Sa panahong ako’y matakot, aking ilalagak ang aking tiwala sa iyo. Sa Diyos (ay pupuri ako ng kaniyang salita), sa Diyos ay inilagak ko ang aking tiwala, hindi ako matatakot; anong magagawa ng laman sa akin?
– Mga Awit 56:3,4

Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa pana man na humihilagpos kung araw; Dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, ni dahil sa paggiba man na sumisira sa katanghaliang tapat.
– Mga Awit 91:5,6

Pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot: Oo, ikaw ay mahihiga at ang iyong tulog ay magiging mahimbing.
– Mga Kawikaan 3:24

Huwag kang matakot dahil sa kanila; sapagka’t ako’y sumasaiyo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon.
– Jeremias 1:8

Walang takot sa pag-ibig: kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka’t ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig.
– 1 Juan 4:18

Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka’t siya rin ang nagsabi, Sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan.Ano pa’t ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao?
– Mga Hebreo13:5,6

Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man.
– Juan 14:27

Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama’y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila.
– Mga Hebreo 2:14,15

Review
  • Kalayaan mula sa takot
4
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply