Juan 10:27-30

Juan 10 27-30, Juan 10:27-30

Nakikinig sa akin ang aking mga tupa; nakikilala ko sila,
at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan.
Kailanma’y hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman.
Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat,
at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa.”

(Juan 10:27-30)

Reviews
  • Juan 10:27-30
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply