2 Timoteo 3:12-14

2 Timoteo 3:12-14, 2 Timoteo 3:12-14

(2 Timoteo 3:12-14)

At lahat nga ng ibig na mamuhay kay Cristo ng may pagkamaka-Diyos ay uusigin. Ngunit ang mga taong masasama at mga mapagpakunwari ay higit pang sasama. Inililigaw nila ang iba at ililigaw din sila ng iba. Ngunit ikaw ay manatili sa mga bagay na iyong natutunan at sa mga bagay na nakakatiyak ka, sapagkat kilala mo kung kanino mo ito natutuhan.

Reviews
  • 2 Timoteo 3:12-14
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • God loves you so much!
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply