1 Juan 2:1-2

(1 Juan 2:1-2)

SI CRISTO ANG ATING TAGAPAGTANGGOL

Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala.
Ngunit kung magkasala ang sinuman, may Tagapagtanggol tayo sa Ama,
si Jesu-Cristo, ang matuwid. Si Cristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan,
hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao.

1 Juan 2:1-2
  • 1 Juan 2:1-2
  • God loves you so much!
  • Jesus Christ is our Lord and Savior.
  • Jesus Christ is the same yesterday and today and forever.
  • Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan at ang nagbibigay buhay; puspos ng pag-ibig, kagandahang-loob at katotohanan.
5
Sending
User Review
0 (0 votes)

Comments

comments

Leave a Reply